Левски с Общо събрание на акционерите на 9 ноевмри


FUTBOL-TV

Левски с Общо събрание на акционерите на 9 ноевмри

От Левски съобщиха, че свикват Общо събрание на акционерите на клуба и то ще се проведе на 9 ноември от 11:00 часа.

Домакин на събитието ще е Сектор А на стадион "Георги Аспарухов“.

Ето какво съобщиха "сините“ чрез официалния си сайт, без редакторска намеса:

"Уважаеми Акционери,

Във връзка с провеждане на редовното годишно Общо събрание на акционерите (ОСA) на Професионален футболен клуб Левски АД, което ще се проведе на 9 ноември 2023 г. от 11:00 часа в сектор А на стадион "Георги Аспарухов“ с адрес: гр. София, ул. "Тодорини кукли" № 47, Ви уведомяваме за следното:

1. Обявената в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел /ТРРЮЛНЦ/ покана за свикване на Общото събрание, съдържаща дневния ред и условията за провеждане на събранието, може да намерите ТУК.

2. Достъпът до ОСА ще се осъществява през вход "ВИП“ на сектор А на стадион "Георги Аспарухов“, като регистрацията на акционерите за участие в Общото събрание започва в 10:00 часа и ще се извършва във "ВИП“ залата на етаж 4 в сектор "А“ на стадион "Георги Аспарухов“, където ще се проведе и ОСА.

3. Всички акционери – физически лица, притежаващи обикновени поименни акции с право на глас, които имат желание да вземат участие в ОСA, следва да носят документ за самоличност, с който да се легитимират при регистрация, заедно с копие или оригинал на своите акции или временни удостоверения.

4. Акционерите – юридически лица, притежаващи обикновени поименни акции с право на глас, които имат желание да вземат участие в ОСA, следва да носят удостоверение за актуално състояние или разпечатка от партидата на дружеството в ТРРЮЛНЦ, заедно с документ за самоличност на представляващото ги лице, като в случай, че представляващото ги физическо лице е възпрепятствано и няма възможност да присъства на събранието, следва да ги представлява физическо лице с изрично пълномощно.

5. Акционерите, притежаващи привилегировани акции без право на глас, които имат желание да присъстват на ОСA, следва да носят документ за самоличност /за ФЛ/, респективно удостоверение за актуално състояние или разпечатка от ТРРЮЛНЦ /за ЮЛ/, с който да се легитимират при регистрация, заедно с копие или оригинал на своите акции или временни удостоверения.

6. Всеки акционер, който няма възможност да присъства на ОСA, може да упълномощи друго дееспособно физическо лице да го представлява в ОСA.

7. Наследниците на починали акционери следва да се легитимират при регистрацията с "Удостоверение за наследници“. В случай че наследниците са повече от един, следва да се представляват в ОСA от едно упълномощено лице.

8. Представителството на малолетни акционери, притежаващи обикновени поименни акции с право на глас, се осъществява от техен родител или настойник. В случай че същите имат желание да вземат участие в ОСA, следва да представят "Удостоверение за раждане“ на малолетния акционер и документ за самоличност на представляващия го родител/настойник.

9. Непълнолетни акционери, притежаващи обикновени поименни акции с право на глас, които имат желание да вземат участие в ОСA, следва да се придружават от един родител или настойник. Непълнолетният акционер следва да представи "Удостоверение за раждане“ и документ за самоличност, а придружаващият го родител или настойник – документ за самоличност.

Апелираме акционерите да спазят часа за регистрация. Събранието ще започне в 11:00 часа.

От Ръководството на Професионален футболен клуб Левски АД“.

  Сподели
96